Vedtægter

Vedtægter for Kalvebod Jagtklub

§ 1

Navn og hjemsted

 1.1. Foreningens navn er Kalvebod Jagtklub. Foreningens adresse er Kalvebod Jagtklub (KJK), Københavns Flugtskydningsklub, Selinevej 9, 2300 København S.

Foreningen er stiftet d. 4/9 1996

§ 2

Forholdet til Danmarks Jægerforbund (DJ) og Københavns Flugtskytte Klub (KFK)

 2.1. Foreningen er tilsluttet DJ, hvis vedtægter er gældende for foreningen. Foreningen er tilsluttet KFK, ved at Kalvebod Jagtklub har hjemsted på KFK´s baner. Når medlemmer af Kalvebod Jagtklub befinder sig på KFK´s baner, er det KFK´s vedtægter og regler der er gældende.

 2.2. Medlemskab af Kalvebod Jagtklub giver dog ikke rettigheder som værende medlem af KFK.

 § 3

Formål og opgaver

 3.1. Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ og KFK´s formål.

 § 4

Optagelse

4.1. Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet mand eller kvinde, der interesserer sig for foreningens formål.

§ 5

Ophør

5.1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

 5.2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

 5.3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §§ 36 - 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

 5.4. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§ 6

Kontingent og hæftelse

6.1. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

 6.2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie- junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrig træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

 6.3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 § 7

Ordinær generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 7.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før  generalforsamlingens afholdelse.

 7.3. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og seneste dato for indkomne forslag skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

 7.4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

  3. Fremlæggelse af det gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

  4. Indkomne forslag.

  5. Fastlæggelse af kontingent.

  6. Valg af formand eller kasserer.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  8. Valg af 1-2 suppleanter.

  9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

  10. Eventuelt.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§ 9

Afstemninger

 9.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 9.2. Hvert medlem har én stemme.

 9.3. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 10 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

 9.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 9.5. Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede.

 9.6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 § 10

Bestyrelse

 10.1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

 10.2. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

 10.3. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Valgperioden for suppleanter, revisorer samt revisorsuppleanter er 1 år. Genvalg kan finde sted.

 Valgprocedure:

Lige årstal:    Valg af formand samt 1 (2) bestyrelsesmedlemmer

Ulige årstal: Valg af kasserer samt 2 (3) bestyrelsesmedlemmer

   

10.4. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

 10.6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 (4) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

 10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 10.8. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

 § 11

Tegningsret

 11.1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 11.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 § 12

Formue og regnskabsår

 12.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

 12.2. Regnskabsåret er 1/7 - 30/6.

 § 13

Gennemgang af regnskab

 13.1. Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, af foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

 13.2. Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 13.3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 § 14

Opløsning

 14.1. Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

 14.2. Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser herunder KFK er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 § 15

Ikrafttræden

 15.1. Disse vedtægter, træder i kraft når de er vedtaget på den stiftende Generalforsamling den 4/9 1996, og træder i kraft, når de er godkendt af DJ, herefer kan ændringer vedtages på efterfølgende Generalforsamlinger.

        Godkendt af KFK’s bestyrelse              den 07/08/1996

        Godkendt af DJ’s hovedbestyrelse        den 23/11/1996

        Revideret v/Generalforsamlingen         den 24/09/1998

        Revideret v/Generalforsamlingen         den 18/09/2019

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/